859 Volg num mer 860 861 862 863 864 Afzender of voorsteller Centr .Bureau voor Verificatie enz. te 1s-Oravenhage Datum Korte inhoud HevrW .BI okhui s j Romijn, Korte Kartweg 24 C.J.Desta-de Keizer Secr .Ver ,./i jkverpl. Kuis ter Heide J.M.v.d.Cord,secrf Ver.Santos Insp.v.Politie Radiocentrale Soestdijk" firma Steenhuyzen en Go, Julianalaan 94 865 G.Kofman, Heideweg 44, Soest zendt antwoord op het schrijven van "burgemeester en wethouders dd.15 Juni J937» 4e afd.no.2G2I en deelt mede dat het "bereid is zich met de drieraaande- lijksche opneming der legeskassen en del controle van de daarbij behoorende adniil nistraties te belasten tegen een vergoe| ding van f.lSG.-- per jaar. verzoekt geen verhaal toe te passen, in verband met de verpleging van haar man [in het Rijkskrankzinnigengesticht te Kindhoven. verzoekt toestemming tot het houden wan| een speldjesdag op 21 Juli 1937» verzoekt toestemming tot het houden van| een bloempjesdag op 15 Augustus 1937* geeft in overweging een parkeerverbod uit te vaardigen voor het gedeelte van de Soesterbergschestraatgelegen tus- schen den Heideweg en van Beuningenlaan| en te bevorderen, dat dit verbod door jed.Staten wordt uitgevaardigd voor hetl I gedeelte vanaf de van Beuningenlaan tot| ongeveer 200 meter voorbij de bocht in de richting Soestduinen. verzoekt een wijziging aan te brengen i| voorwaarde b van de aan haar bij besluij dd.2 Haart 1937» le afd.no.332, ver leerlij jvergunning om boven de openbare wegen, over het geheele gemeentelijk gebied, draden te spannen enz. t/b van het i distribueeren van radio-uitzendingen.Hij gemelde voorwaarde wordt een termijn gej steld van 4 jaren waarbinnen alle bovenH grondsche geleidingen moeten worden verj vangen door ondergrondsche kabels. ^er- zocht wordt in plaats van "4 jaren" te Ibepalen "10 jaren". i-Oe dir.v.gem.werken brengt gunstig ad vies uit bij rapport da.28 Juni 1937» no.1210. vraagt toestemming tot het plaatsen van| een weekend-huisje op perceel sectie J no.2198, nabij den Braamweg. Be dir.v. gem.werken brengt afwijzend advies uit. pe gevraagde Le gevraagde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 435