vyz. Afdeeling Aanmerkingen ran Juni Le dat mde- i en del te &do9 vergoel in verband met het hooge bedrag dezer vergoeding wordt [esloten voorloopig deze controle aan het verificatie [ureau niet op te dragen. >'V./Cfizt/ in de vergadering van 18 Juni 1937 oepaalde bijdrage jen, in ir nian Hcp f1 Per 6ag wordt gehandhaafd, te k gevraagde toestemming wordt verleend. .en vanH^e gevraagde toestemming wordt verleend. •93 7- V t l^erzake zal het advies worden gevraagd van den directeur \J> oJjl. Ivan gemeentewerken. Keer in het bijzonder zal zijn oor- Keel worden gevraagd omtrent de eventueele aanwijzing 00 Ivan parkeerterreinen in die omgeving. Pesloten wordt adressant te berichten dat zijn verzoek tA Ij in overweging zal worden genomen zoodra hem de nieuwe [rijksmachtigingtot radiodistributie, in deze gemeente |zal zijn verleend. ^onform het advies van den dir.v.gem.werken wordt op heij Verzoek afwijzend beschikt. /^- i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 436