Volc num mer 866 867 868 869 87O 871 872 873 Afzender of voorsteller i Datu Korte inhoud Sir.v.gem. werken -ej .A.P.Blok Soest bericht omtrent de door h.J.Baints te Utrecht bij H.M.de Koningin ingebrachte bezwaren tegen het uitbreidingsplan de zer gemeente, hetwelk geen voldoende re kening zou hebben gehouden met zijn be langen als eigenaar van een terrein ge legen aan de Jald.Pyrmontlaan. bericht de aanneming van de benoeming tot gemeentevroeavrouw i*. J «Keurs Soest Inspecteur van Politie ïir.gem.werken Sir.Gem. werken >.van Uorkum i.G.van hreukelen verzoekt goede nota te willen nemen van het feit, dat hem door den Uir.v.gem. werken is medegedeeld, dat hem geen be richten bestemd voor het vakblad "Coboufl" meer worden verstrekt' en tengevolge van een en ander hij daardoor i f.40.-- per jaar aan inkomsten derft. jgeeft in overweging het parkeerverbod voor de Hanningstraatdat thans geldt Voor het gedeelte gelegen tusschen den 'spoorwegovergang bij het station Soest- jiuinen en de Paltz uit te breiden tot aan het "Hoogt". 'zendt een teekening, aangevende een ver kaveling van het landgoed "Vredehof". bericht omtrent ingebruikneming van ge meentegrond aan den Pelikaanweg door J van Hreukelen, zonder dat deze daarvoor jie vereischte toestemming had, 1 verzoekt hem op Woensdag 14 en donderdag: 15 Juli a.s. buitengewoon verlof te wil len verleenen, teneinde als afgevaardigde het congres van den Chr.Hond van Perso neel in Overheidsdienst te kunnen bijwonen! deelt mede van Kr.van Hes te Piel het bericht te hebben ontvangen, dat deze in fverband met de plaatsing van het trans- f fir ma tor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 437