Ju. T v ibU BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen wan de Gedeputeerde Staten aal morden bericht conform het advies van den dir.v.gem.werken. kennisgenomen, kennisgenomen. v//i ï'erzake zal het advies van den dir.v.gem.werken worden [9 Bevraagd. V Aol Overeenkomstig de op 20 April j.1. met den Intendant van het Paleis Soestdijk terzake gehouden "bespreking, zal een teekening aan den intendant worden gezonden met Hare tajesteit de Koningin in overleg te kunnen treden omtrent liet voornemen tot aanleg van een weg over het "bezit be- hoorende tot het Koninklijk particulier domein Soestdijk. tan de Provincie zal worden gevraagd of uitweg opden pro vincialen weg kan worden verkregen en zoo ja onder welke voorwaarden. V 4j tan Sreukelen zal worden aangeschreven de achtererfaf scheiding onmiddellijk te plaatsen op de grens, aange- pven met betonpaaltjes door den landmeter bij het ka- taster te Amersfoort. IA Set gevraagde buitengewoon verlof wordt toegestaan. ^nnisgenomen. IHt schrijven wordt gevoegd bij de be- taneiden inzake ver breed mg van de -Burg. Gr othe straat |aaromtrent nog een definitieve beslissing moet worden Gnomen. oJl- HHMl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 438