korte Volg num- Afzender of voorsteller mer 874 875 IrJ.G.F .Gijzen -Oir. Gein. werken 876 Ged.Staten van Utrecht 8 77 878 879 880 H.van Fulpen, wachtgelder G.H.Assink J.J. Keurs en C.G.J. van Heijst Voorzitter transformatornuisje te Uieuwerhoek geen grond wil afstaan van het perceel B, Gr 0 the straat no.5 ten hehoeve van de wegl Iverhreeding. biedt voor nader te noemen principaal voor perceel no.22 van het perceleering&l plan 't Hart, gelegen hoek Schrikslaan- Belikaanweg f.2.75 per 112. bericht naar aanleiding van het verzoek om een opgave te verstrekken van alle kosten, welke/boven de door den Raad 1 toegestane fUJOOO.-- voor de verbreedingl van de B .Gr 0 the straat naar raming nooaigj zullen zijn. Begroot wordt een bedrag van f.2311. waarbij geen kosten zijn geraamd voor aankoop van grond. zenden antwoord op het schrijven van B.en AT. dd. 12 Juni 1937» 4e afd.no.795 inzake belegging van gelden en verzoeken het college deze aangelegenheid nog eens nader te bezien. deelt mede over de maand Juni 1937 Seen inkomsten te hebben genoten. deelt mede over de maand Juni 1937 Seen| I inkomsten genoten te hebben. zenden opgaven betreffende genoten in komsten over de maand Juni 1937* stelt voor aan den heer J.L.Aiders een schrijven te richten waarin hem wordt verzocht mede te deelen waarom nog niet is overgegaan tot het afbreken van het muurtje terzijde van het postkantoor. besloten w Pet in onfr 1 en zal aan besloten wc betalen. A] 1-eurs opdre be verstrei beeling var bonf orm he t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 439