°3 num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte innou 78 79 Uest.uer Ver."—en bchool ty'd bijbel'! te hoest -in.T.hoe.haken aen Haag 80 «T.ü.en P,S«ag®r 81 le Afdeeling burg.en Jeth.van Utrecht J .l'.Ver'ourgt ,—ostf ver 1. v;eg 4,Soest vraagt een 'bedrag van f.78.-- toe te staan voor de aanschaffing van 3 les senaars oen behoeve van de uloschool BV d Aijbel. deelt jaede, dat indien naar het oordeel van het Uolleje geen behoefte bestaat aan een advies-commissie voor de steun- verleening hij ermede accoord gaat, dat de instelling van die commissie achter-i wege blijf c. Ie beslissing wordt aan het college overgelaten. versoeken in de koopovereenkomst be >aling op te nemen, dat op het kad.oenend als U no.ló59 ged. ee bele villa zal kunnen torden geb de zijafstand ten hoogste 10 met de grens van den weg zal zijn ge een en ander als in het ontwerp dingsplan is aangegeven. De dïr.v.gem»werken bericht hier tij rapport dd.14 Januari 1937» nog de perceel n dub- ouwd en er uit legen uitbrei- omtrent no .C/1. biedt ter vaststelling aan het ent ;er van een aan 2. ie eken, ïalroalaan 14, te hoest, ingevolge de inder ïet te ver- leenen vergunning tot het oprichten vaii een wasscherij en strijkerij in perceel ...oorder eg 23» kad.bek.gem.hoest in sectie -4- no.2405, en het daarin plaat sen van een drietal motoren respvan/- 1,2 en P.h. dienende ter aandrijving van een waschmachineeen centrifuge en een mangel. zenden de begrooting 1.37 van aen ^eu" rings -ienst van waren voor het gebied utreent in. verzoekt verplaatsing van woning staande paal van h< de voor zijn 5t electrisch De air.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.ló Jan. 1937, no.1194.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 43