|l4em- VtauCr. BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen besloten wordt het aanbod te accepteeren. I V LlXll. JL. o Aan den dir.v.gem.werken wordt opgedragen een geheel nieuwe Kostenberekening in te zenden, in deze kostenbe- V rekening moet worden opgenomen het reeds door den raad verleende crediet van f.6000.-- (waarvan thans een juis te specificatie dient gegeven te wordeni het door den directeur geraamde bedrag van f.3311»-- voor bijzondere erkzaamheden (rapport van 24 --ei 1937» no.7/3en de kosten van verharding van het voetpad doorraiddel van een tegelbestrating. liet in ontwerp overgelegde schrijven wordt goedgekeurd ^Cx/cT. [en zal aan de Gedeputeerde staten worden toegezonden. 7 -een H^nnisgenomen. Ket wachtgeld over Juni kan worden uitbe- 1 Htaald. Insloten wordt het wachtgeld aan van Heijst te doen uit- l'betalen. Alvorens tot uitbetaling van het wachtgeld van beurs opdracht te geven zal hem verzocht worden inzage Ite verstrekken van boeken en bescheiden, zulks ter beoor- TT7TT ieeling van de door hem genoten inkomsten. "onform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. V cJa.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 440