Afzender of voorstelle num mer 88x Voorzitter 882 883 Af d.financiën Gir .Gem. werken deelt mede dat in de vergadering van het [bestuur der stichting "Soester natuurbad is "besproken het voornemen van de ge meente Amersfoort om ook over te gaan toj het maken van een natuurbad. Het vesti gen van een natuurbad te Amersfoort in di onmiddellijke nabijheid van het Soester natuurbad zal in de toekomst zeer nadee- lig zijn, Weshalve aan het college het verzoek wordt gedaan de Gedeputeerde Sta. ten op deze omstandigheid te wijzen en te verzoeken bij de beoordeeling van de plannen van Amersfoort ernstig rekening te willen houden met de belangen i.c. de financieele belangen van Soest. stelt aan het college de vraag uit wel ken post der begrooting de bezoldiging van den teekenaar Suhrmann moet worden voldaan, (4 weken a f.2G.-- p.w.J aange zien geen bijzondere posten deze uitgavei meer toelaten. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 441