Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 884 ><oningst"Patrimo-j nium" te Soest 885 pir.gem.werken 886 hoofd afd.Sociale I ^aken 887 dj ..Venselaar-^ake^ laar te Blaricum 888 jwed.Ver.a.H.B.O. afd.Soest 889 wed.Ver.B.h.B.O, afd.Soest I I 89^ Woningbouwver. "Goed Vonen" s0est I zendt balans per 31 -december 1936 en verlies- en winstrekening over 1936, deelt mede dat door ^.Schlömer, 'W.Kok t J.G.v.a.ïak geen gebruik meer wordt ge maakt van een op hun naam verleende ver, gunning, verzoekt mede te de el en of er geen aan leiding bestaat de bijdrage van Mej. Bilhorst te Uithoorn in de verpleegkost Van haar krankzinnige moeder M.Hilhorst ifijnhoff te verhoogen. komt in de vergadering naar aanleiding jwan het schrijven dd.25 Juni j.1., Ie ai |ao,4374 aan het Makelaarsbureau de uooi bche Gids inzake aanbieding van grond g! degen in het verlengde van de -iddenlaa s»oor den heer ^enselaar wordt medegedeel dat een prijs van f.O.90 per M2 te hoog is. zendt de begrooting van het beheer der ziekenauto voor het dienstjaar 1937» zendt de balans per 31 Becember 193^ en de verlies- en winstrekening over 193& van de exploitatie der ziekenauto. zendt antwoord op het schrijven van hurg en wethouders dd.19 duni j.1., 4e afd. no.236 betreffende huurachterstand. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 445