1H' y?*/r 936 en 1936. w-Sok sordt ge. jende ver, een aan i Me j. (leegkoati i Hilhorst' BESLISSING Afdeeling Aanmerkinger De bescheiden zullen aan den minister van Sociale haken forden doorgezonden. - £3/ lot intrekking van deze vergunningen wordt "besloten, \3 aJJL. r-1- vjy •V/- Aangezien van hoogerhand is aangedrongen op een onderzoek, om te geraken tot het verleenen van een hoogere "bijdrage 3-" ti Ziy i n de kosten van verpleging van verschillende van ge meentewege verpleegd wordende personen, door de onder houdsplichtigen, wordt besloten kej•Hilhorst te Uithoorn aan te schrijven om met ingang van 1 October 1937 een bijdrage in de verpleging van haar moeder te gaan ver leenen van f.200.per jaar. leiding 1.le de Uoc grond gil iddenlaaJ edegedeeJ te hoog beantwoord wordt, dat op een lageren prijs niet kan wor- len ingegaan, ee2f«waarna geconstateerd wordt en door den beer <"<enselaar wordt toegegeven, dat de gemeente thans neer geheel vrij is. Ook op een door den heer ^enselaar gedane aanbieding betreffende het z.g. luionnikenbosch iiordt niet ingegaan, mocht de combinatie van Oud Indisch gasten op laatstgenoemd terrein het oog slaan en bebou wing splannen worden ingezonden, dan zullen deze worden Ibezien, waarbij echter aan den heer «"'enselaar medege- (deeld wordt, dat bebouwing vermoedelijk niet mogelijk sal zijn. jer der -937. 1936 en ir 1936 ;o. van burg e afd. nd. begrooting wordt goedgekeurd. //y<t lJe bescheiden worden goedgekeurd en zullen den Haad ter [kennisneming worden aangeboden. '^an de >ïoningbouwvereeniging "Ooed »onen" zal verzocht rr/r '«orden een vergelijkend overzicht van den huurachter stand te verstrekken n.1. op de n.v.data* )(h 3 2/ 1 Januari 1935 //U.X, 3 6 3° Juni 1935 14 december 1935 112 december 1936 |28 hei 1937. iZirV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 446