num- Afzender of voorsteller mer o.h.v.d.Lugt molenstr.63Soest KBo uwverSt Joseph" te S0est -directie en Com missarissen van de a.V .Centrale Slachtplaats te soest -oe s tVr i j wSr and - vseer Soesterberg Sest.kinderkoor "Se Jonge vangers'!l secr.kon.laan 42 <*eth. openbare werken I verzoekt gedeeltelijke "betaling ver- pleegkosten van zijn zoon in het St, Slisaheth ziekenhuis te Amersfoort. deelt in antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.30 April j.1. 4e afd.no.435ü mede dat de brand verzekering der woningen der vereeniging aan den Verl.Postweg 22 t/m 4^ bij de fa.J.C.J.Enegt en Jonen zal worden on dergebracht. verzoeken den raad de rente der in 1929 verstrekte hypotheek ad 5 willen verlagen tot 4/4 1 vraagt machtiging tot aankoop van 2 paar laarzen, 1 helm en 1 jekker, waar van de kosten in totaal f.54.6^ zullen bedragen. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte t/b van het koor, middel het aanbieden van een lijst. stelt, op herhaalde aandrang van het te stuur der vrijwillige brandweer te ^oes terberg thans voor, aan de directie der s.U.E.^. de vraag te stellen of zij zou kunnen toestaan dat de sirene van de brandweer te Soesterberg geplaatst word op het dak van het transformator station aldaar, en wel zoodanig dat de bedie ning der sirene geschiedt vanuit de wo ning van den commandant, den heer A, ■"•'ammer. ^eze woning is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van dit trans formatorstation. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 447