JU. Ja. V iVan der Hugt zal worden medegedeeld dat hij zich omtrent „a, jdeze aangelegenheid tot het n. 1.Armbestuur moet wenden, frfn kelk Armbestuur dan zoo noodig een verzoek om medewer king tot matschappelijk Hulpbetoon kan richten. ennisgenomen. Aan deze bouwvereeniging zal worden mede- Icedeeld dat de betreffende polis wordt tegemoet gezien. - Adressant zal, onder verstrekking van de noodige gege- q^T rens, worden medegedeeld dat het college geen vrijheid kan vinden aan den ^aad voor te stellen tot verlaging /Jl/cPï der rente over te gaan. Voorts zal de vraag worden ge- Z Ijder rente over te gaan. voorts zal de vraag worden ge steld of het niet beter is nu aan den ^aad diverse cij- Jfers moeten worden overgelegd deze aangelegenheid buiten [openbare bespreking te houden. Hij bevestigende beant woording zal voorts worden verzocht het onderhavige ver- soek in te trekken. Ue gevraagde machtiging wordt verleend. aden gevraagde toestemming wordt verleend middels^ iaJ- V n het tewesloten wordt conform het voorstel van den wethouder te ^oespvan openbare werken. 3tie derT zij zou| an de tst wordl cstation| oedie- t de wo-| er A. in de trans-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 448