899 9°2 9Ü3 9Ü5 Volg num mer 900 901 9 04 906 Afzender of voorsteller Datum v oorzitter Prov.Utr.Ver.tot bev.der hygiëne van oeder en Kind te utrecht Oentr.Bur.voor verificatie enz. te s-üravenhage Prov.Utr.Klectr.My te Utrecht 1' e chn.-^mb t e naar Gasbedrijf Soest J.v.d.brink, le «Veteringpad 3 uin.T.JOc.Laken te 1s-Uravenhage n.J.Vernolen te Bilthoven oud stelt voor den raad ter vaststelling aa®Gonf orm be te bieden een ontwerp-besluit tot wijiJl ging der gemeentebegrooting voor 1937, no.2l/5Ó4. verzoekt voor het jaar 1938 wederom eerj subsidie te willen verleenen. zendt ragport van de gehouden kasopname en controle der administratie van de 4.V.Centrale Slachtplaats voor de ge meente Soest over het 2e kwartaal I937J zendt kostenopgave inzake de uitkeeringl Van het laagspanningsnet langs de ^erl,| hiddenlaan vanaf de van Lyndenlaan tot laan de «->oesterb. straat. Izendt kostenopgave voor uitbreiding Taal het hoofdbuizennet der gasleiding langs| de Ver 1.Middenlaan vanaf de van Lynden laan tot aan de Soesterb.straat verzoekt den bij hem in huur zijnden grond, groot 92O M2, gelegen aan het 'le en 2e fleteringpadkad.bekend als sectie H no.1691 ingaande 1 hov.'37 °f dezelfde voorwaarden wederom te mogen inhuren. deelt, in afwijking zijner reeds eerder toegezonden circulaires, mede, dat de Verlaging van het voor algemeene onkos- rten voor woningwetwoningen toegestane jbedrag zal ingaan op 1 Cctober 1937» doet eenige mededeelingen betreffende jverzekering ingevolge de ziektewet van gemeentepersoneel bij de bedrijfsvereenl ging de "Centrale Onderlinge" te s-Uravenhage en verzoekt te dezen aan-| zien voor een bezoek te worden uitge- .noodigd. ian den hg bij bel: jaar 1938 snnisgenc bnder danl aan de £.1 aar voor c zullen vir lOnder danl laan den te [plannen, v [doorgang z [Besloten v [huren aan «Januari 1< het beslui Ikenni sgenc ■Pressant zake ver ze verzekerir o r i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 453