Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 9Ü7 Voorzitter 9 <->8 pir. Gein. werken 9Ü9 909a s i r vje m v er ke n Stichting tot "be heer v/h ^oester atuurbad ;d.eelt mede, dat na inzage der van den |oonf°rm wachtgelder J*J.keurs ontvangen beschsi«al hiervar den, gebleken is, dat de genoten inko^-M-oten ket sten over een langeren tijd dan e'én lov-r Jun^ -1 imoeten worden berekend. Spreker acht heStellen' wenschelijk de eerste verrekening te tej palen over het tijdvak van 1 kaart tot en met^3° Juni 1937« In verband daariaedJ zal vo'ór 2G Juli a.s. een specificatie dienen te worden verstrekt. bericht omtrent de verzoeken van de <<ed| p.Verboom en J.den Besten om huur van grond gelegen aan den Pelikaanweg, resp achter de perceelen 1 en 3. piedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige jteekeningen en adviezen. ui edG lat het co] ke verhurer [,1.50 V001 tuur som. vai Êelet op he luli 1937 1 in te vsilli jzenden ter goedkeuring een besluit tot Be begroot Wijziging der begrooting van het natuur-j bad voor het exploitatiejaar 1936. i 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 455