Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 84 pouwterrem lly lleideuloesem -< 8 5 o 3 7 V oorzi mier OirSe...» werken oir. Beu. ver ken doet nadere voorstellen oetreffende ruiling van grond aan en nabij den I Heideweg. brengt ter sprake de door den Raad in zijne vergaderingen van 16 en 3^ Becera- ber 1938 aangenomen motie van den heer Sooder c.o. inzake en aan den ministei van Sociale Saken te richten verzoek maatregelen te willen nemen tot schat ting van de woningen der oouvvereeni- gingen en de boekwaarde met die schat ting in overeenstemming te brengen. De itaad verleende de machtiging het schrij ven aan den minister in afwijking van de redactie der motie te ontwerpen. zendt rapport met begrooting van kosten terzake de verbetering van de woningen der woningstichting "Ons Belang" zulks naar aanleiding van het in zijn handen gestelde rapport van den heer O. Hornsveld. - ede is op li Januari 1^37 ingekomen een rapport van den Inspec- ;eur van de Volksgezondheid, betrekking hebbende op deze aangelegenheid. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de nooaige ;eekeningen en adviezen. min.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 45