9.' y oM-- kW /f1 J. y,^vV BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen cht-Jro'; en steur. ij ven V] Aap den Aamerheer zal worden medegedeeld dat de betref- -1-4. gubsidiepost op de gemeentebegrooting vermoedelijk zai moeten morden geschrapt, inverband met een door de gïeputeerde staten gemaakte bermerking, als gevolg van dar. financiëelen toestand der^ gemeente. Aangezien in deze gemeente nog meerdere fröbelscholen zijn gevestigd, vsalke in dezelfde moeilijke financiëele omstandigheden ver^eeren al3 de v.d.huchtschool en inwilliging van het verzoek aanleiding zou kunnen geven tot consequenties, zal worden geadviseerd op dien grond het verzoek der adresseerende vereeniging niet in te gaan. Voorts zaa aarden opgemerkt, dat, indien eventueele een tegemoet- coi-ing wordt verleend dit op zichzelf niet misplaatst zAde zijn, daar de vereeniging ongetwijfeld nuttig flsrk verricht. V ld>. m aan® distrit 1938. aefeloten wordt A.j.ueurts thans Ln[aanmerking te doen komen. uden van en verloi of stos voor deze distributie kennisgenomen, P-egd. -•eze begrooting zal den Aaad worden over |n postrepet bedrag groot f.118.96 wordt betaalbaar gesteld. .8.96 ter ;ie Griep - 'e gevraagde toestemming wordt verleend, onder voorwaar- H e dat de verkoop van die bonnen niet geschiedt door - 'nieren beneden den leeftijd van 18 jaar. n tewerk le Aakeni stratieTi levens1 den. aldi do® -stichtü wartaal Jressant zal worden medegedeeld dat momenteel geen Shoefte bestaat aan werkkrachten aan de 3e afdeeling er secretarie. üe rente van de debet-saldi door ln en -stichtingen verschuldigd p37 te bepalen op 2/2 w on i ngb ouwv er e e nig in- over het 2e kwartaal t I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 460