Volg- rium- i Afzender of voorsteller i Datum mer Korte inhou 917 918 919 ^oester Vrijw.hed* iingsbrigade 920 921 le afdeeling eiVAedMidd e n- standslank, kantoor soest 'Voningb.ver"Goed ■Vonen" te Soest Sera. secretaris Soest biedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan b.Jv.d.iroelcKLaarw&ter- weg 85» te Soest, te verleenen vergun ning, ingevolge de hinderwet, tot het oprichten van een bakkerij en het daari plaatsen van een ijzeren oven, in een steenen gebouw achter het perceel xviaar waterweg 85» kad.bekend sectie no.377 zendt prospectus waaruit o.m.blijkt dat per 24 Augustus 1937 aflosbaar zijn g steld de 4 obligatiën der eerste lee ning 1935 van H.V.bank voor Heder- landsche Gemeenten te 1s-Gravenhage. Houders dezer obligatiën kunnen met recht van voorkeur inschrijven op een 3/2 tweede leening 1937 v.an genoemde h.V. tot den koers van 99^* l^ag van inschrijving Ge gemeente bezi feO Juli 1937. 11 oblig.4 k.¥. bank v.Hed.Gem.1 de nrs.2óG t/m 2 27° en 27I. jzendt uitnoodiging tot bijwoning van d: istrictswedstrijden in het heddend wemmen op Zaterdag 24 Juli a.s. Voorts j^ordt verzocht een medaillie voor deze wedstrijden ter beschikking te stellen. zendt in antwoord op het schrijven van burg.en wethouders dd.9 Juli 1937 een overzichtsstaat van den huura c ht er s tan pp verschillende data. iLegt een 13-tal declaraties over wegens door hem ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen over het 1 halfjaar 1937 en 'to'fc een bedrag va f.76.98.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 461