Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhouc 922 923 924 925 92ó 927 928 Afd.financiën Gir.Gem.werken Jir.Gem. werken Hoofdbest.Hat.Ver-f bond v.Gem.ambte naren dentr.bureau voor verificatie enz. te s-dravenhage n.V.American fetroj- leum dompanybij kantoor Amsterdam 1 H..v.kier op7 hout vester ^taatsbosch beheer ideelt mede, dat hem gebleken is, dat Ho op s voornemens is het privaat in eesl achter perceel Dorresteinweg 8l, geleJ schuur te bouwen. Geadviseerd wordt ve| beteringen voor dit schuurtje voor te schrijven. biedt magazijndeclaraties van gemeenteJ werken over het le kwartaal 1937 tot el bedrag van f.965.97 ter vaststelling aj deelt mede dat H.A.Vos zich op 15 Juli 11937 heeft ziek gemeld. Vos lijdt aan stuk gegane voeten en heeft zich onder behandeling van zijn huisarts gesteld, directeur adviseert hem onder controle van den gemeente-geneesheer te stellen, ,brengt ter kennis een motie aangenomenj jin de Alg.Vergadering van 2 en 3 Juli 1937waarin genoemde vereeniging als haar meening uitspreekt, dat de laatst opgelegde korting op de salarissen der emeente-ambtenaren van 5 ongedaan ehoort te worden genaakt. :zendtArapport betreffende kasopneining controle der administratie van de wonif bouwvereeniging "Goed Jonen" te Soest over het le halfjaar 1937» zendt bericht op de aanschrijving dd.2| Juni 1937» le afd.no.4754, inzake het opgraven van een benzineketei vóór "dej Autokluis" a/d van Jeedestraatzonder hroorkennis van het gemeentebestuur, jdir.v.gem,werken deelt bij schrijven vi |8 Juli 1937» no.1243, mede, dat de nooj iige herstellingen van gemeentewege zul ilen geschieden, ten koste van de A.f.°l jzendt ter kennisneming afschrift met tl lage van een schrijven van den Kijksinl jspecteur der werkverschaffing, te teenl daal van 30 Juni j.1. betreffende klacl ten over de werkverschaffing, n.1. ovel de loonen en het optreden van de baas. Koorts deelt hij mede, dat het z.i« 5e1 tasenscht is, dat de voorwerkers bij Je 1 werkverschaffing spoedig worden Zeaa1CJi] jtigd tot het dragen van een gummistok lan Koops fezonden. is declara flïï H.A.Vq; uli a.s. oor tdur en ulks dien* ea genees! leze motie ingezien r :an den huu :ennisgevin «nnisgenom ijk aa ingezien ii een st] pnnisgeviné

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 465