Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 929 93° 931 932 933 934 Bir.Gem. werken Commissaris der &oningin in de prov»utrecht Bir.Gem. werken Levr .v.d.klaas- Bieuwkoop ked .j-iddenstands- bank, kantoor uoest üed.~ iddenstands- bank, kantoor Soest Korte inhoud zendt een rapport inverband met het ve;Hp grond "7 zoek van Levr.P.A.Biickman, fillems- 'Ket aan d parkweg 185, te Amsterdam, om vergunnitBesverorde voor het oprichten van een zomerhuisje op perceel sectie C no.1598, gelegen nabij de Birkstraat. zendt afschrift van het koninklijk be-1 sluit van 6 Juli 1937 no.48, houdende benoeming van den heer Lr.J.A.J.Vissey| tot burgemeester van Soest met ingang van 1 Augustus 1937» adviseert tegemoet te komen aan den wensch van kapitein Boretta, Inspecteurl i van de Lilitaire Luchtvaart te Soesterï berg om de afscheiding van pr ikkeldraai| langs het parkeerterrein aan de Baten burglaan te vervangen door een houten afzetting van palen met 2 teugels 1 x 3 c.M. verzoekt een schadevergoeding van f.3k| wegens beschadigde kleeding, ontstaan bij het slippen op het geteerde gedeei>| te van den Berd.Huycklaanterwijl op geenerlei wijze aangeduid was dat de weg aldaar niet berijdbaar was. zendt prospectus waaruit o.m. blijkt, dat per 13 -augustus 1937 nog^uit- staande niet uitgelote obligatiën der 4y2 leening I93C gemeente .Rotterdam worden aflosbaar gesteld en dat houdera dezer obligatiën met rechb van voorkeui| kunnen inschrijven op een 3/2 vijfde leening 1937 ^-er gsmeente Rotterdam tot den koers van 9%* Bag v. inschrijving 12 Juli 1937. [iet beslui Be gemeente bezit oblig.van f.lOOO.- 4/2 ,0 leening R'dau I93OI de nrs. 138224 189772, 19B629» I9O628 en 19^627- zendt prospectus .waaruit o.m. blijkt, dat per 16 Augustus 1937 d-e noguit- staande niet uitgelote obligatiën de*1 4 leening A'dam 1935 worden aflosbaar gesteld en dat houders dezer obligatie! met recht van voorkeur kunnen inschrij'l ven op een 3/2 vierde leening 1937 I detf La;; den we laart zal Pesloten w kaan, aang [ettendhei fp deze le tisnog won leggen. riem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 467