935 936 937 933 Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer JGir Gem.werken Voorzitter Voorzitter -Uir .Genu werken Korte inhoud der gemeente A'dam tot den koers van 99/4 -Gag v.inschrijving gemeente bezit 1 13 Juli 1937* oblig.van f.1000,.. 4 leening A'daa 1935 III de nrs. O67543 t/m OÓ7549, zendt opgave van goederen, welke z.i, voor openbaren verkoop in aanmerking komen. 0t openbar stelt voor den Rijksinspecteur van deB1"01"21 werkverschaffing te Veenendaal mede aal deelen dat zoowel van de zijde van denle -"V t ie werk uli a.s minister van Sociale kaken als van zijde van de gedeputeerde staten, telel fonisch mededeeling is ontvangen, dat[ tegen uitvoering van het object "verhal ding bermen en wegen" geen bezwaar be-j staat brengt in bespreking de nader ingeko inmiddel opmerkingen van de gedeputeerde stateiiB|1!r^ien zu nopens de rekening 193A. Ifaonden. biedt ter behandeling aan eenige ver- ■iet °Priae zoeken om bouwvergunning vergezeld -l" /937' :de noodige teekeningen en adviezen. Bs.2/417 e 1392 te w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 469