V/A BESLISSING Afdeeling A AanmerKingen en No. te beri' heeft niet ha behandeling van het schrijven van de n.Y.heidebloe- aexa, in Aet bijzijn van den Inspecteur van Bouw- en Toningtoezichtwordt- besloten aan de directie der A.V.I 'n.hten dat xiet college bij nader inzien besloten op de ruilingsvoorwaarden in te vaan, doch het bi. het uitbreidingsplan bestreden terrein uiet bestem-: ming tot bosch) te gelegener tijd in het ui tbreidings- I clan als bouwterrein op te nemen, -de schade aan de V. eventueel toegebracht tengevolge van het uitbreidings plan voor zoover de overige perceelen in het schrijven bedoeld betreffen, in de toekomst geregeld worden met gebruikmaking van de bepalingen der schaderegelingsver ordening W besloten wordt aan den hinister van boe.-taken mede te deelen dat de daad dezer gemeente heeft besloten zijne Excellentie te verzoeken de woningwetwoningen in deze gemeente ,e .oen taxeeren en de boekwaarde met die taxatie in overeenstemming te brengen door in samenwer king tusschen het rijk en de gemeente het ongedekte ka pitaalsaldo af te schrijven teneinde daardoor de lasten van de gemeente die door de nadeelige exploitatie dezer •sonh.ysn oj zeer ernstige wijze zijn bezwaard geworden te verminderen, aan den inister zal worden verzocht hi ront.-ent het college zijn ziens ijze kenbaar te nakeh waarna .esger.snscht de meergespecificeerde gegevens meti betrekri g ^Bratrekt tot de lasten der gemeente zullen orden ->-a. den Raad zal worden voorgesteld aan "tns belang" een extra voorschot ingevolge de Woningwet ad f.2bCG(J.- S verleenen, terug te betalen in gelijkeannuïteiten mits ie gemeente hetzelfde voorschot van het Rijk out-, van,t belet op het advies van bouw- en 'Woningtoezicht dd.l} fanuari 1937 nos.35/121 en 35/lbl wordt besloten de aanvragen nos.l/l2ol en 2/393 in willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 46