*""s f Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 939 94g 941 Best.vranje Ver, Viihelmina" Soesterberg motorclub A'foort en Omstreken rtadio-Centrale Gteenhuysen en Go Soest 942 voorzitter 943 jDir.Gem. werken 944 ^ir.gem.werken vraagt evenals vorige jaren: a. toestemming tot feestviering op 31 Augustus a.s. b. beschikbaarstelling op dien dag van een waterwagen. c. toestemming tot het houden eener col lecte te Soesterberg ter bestrijding van de kosten Van feestviering ;vraagt in verband met een te houden ter-I [reinwedstrijd op 22 Aug .a.s. op een ter-F 'rein, gelegen achter "Kamplust" afslui-| ting van eenige paden. De dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.20 Juli 1937 no.1251. vraagt toestemming tot het leggen van ea ondergrondsche radiodistributiekabel vaa af den Xolonieweg naar de Banning straat] te Goesterberg, en geeft in overweging te gaan of het voor de gemeente niet var] belang is dat de radio-centrale en het kabelnet mede dienstbaar worden gemaaktj voor lucht- en brandalarm. Ge Gir.v.Gem.werken brengt hieromtrent Irapport uit bij schrijven van 2C Juli |1937, no,12lB. stelt de vraag aan de orde of de bij te- sluit dd.12 October 193&» le afa.no.4&1J aan .u.tf.G.Lemmers tot 1 Bovember a.s. verhuurde, aan de Bosstraat gelegen groj wederom aan dezen moet worden verhuurd. 1506 M2) deelt mede dat door A.Huurdeman, ^>chou- ;tenkampweg 2, te Goest, niet gehee_ is Ivoldaan aan den inhoud van de aanschrijf ving van B.en dd.4 februari 1937» -1-6 afd.no.4559« Geadviseerd wordt Kuurdeman terzake te waarschuwen. bericht omtrent het voorstel van den inj specteur van Bolitie inzake het uitvaarj 'digen van een verbod van parkeeren aan Ide Soesterbergschestraat en aanwijzing !van een parkeerterrein tegenover de va»| Geuningenlaan. geslote a. bij ■houd b. dat gebr over va n c. in p geen opga tege. rtdressa. van het den aan 1 dir.v.g* up de as maken va en brand I gaan. --a advies u doe s ter c dot verhi viordt bej jaar. Huurdemar, nog in 01 ÜP grond 110.4C7O, Wdeelte heideweg d® bocht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 473