I Vel. Afdeeiing Aanmerking ig op 31 i dag van eener col»| strijding ing. besloten wordt aan adressant mede te deelen dat» a, Pij den burgemeester geen bezwaar bestaat tegen het houden van een feest op 31 Augustus a.s. b, dat bij het college geen bezwaar bestaat tegen het gebruiken van een sproeiwagen, doch dat daaromtrent overleg dient te worden gepleegd met den directeur van gemeentewerken. c, in principe bestaat tegen het houden van een collecte geen bezwaar bestaat, ben definitief verzoek, met opgave van den datum waarop gecollecteerd wordt, wordt tegemoet gezien. Adressant zal worden medegedeeld dat tegen Inwilliging lA ccM- van het verzoek geen bezwaar bestaat. Voldaan moet wor- y den aan de voorwaarden vermeld in het rapport van den dir.v.gem.werken dd.20 Juli 1937» no.lg^ï» ouden ter- p een terJ afslui- comtrent 0 Juli jen van e® de aangelegenheid inzarce net eventueel dienstbaar ;kabel va® .ïaken van de radio-centrale en het kabelnet voor lucht- .ngstraat® en brandalarm, wordt besloten voorloopig niet in te irweging «gaan. -^an den dir.v.gem.werken wordt opgedragen alsnog s niet va® adyies uit te brengen omtrent de kabellegging naar en het ooester berg. 1 genaakt ■omtrent Juli V' iB. bchou- heel is mot verhuur aan Lemmers wordt besloten, -^e huurprijs jwordt bepaald op een bedrag berekend naar f.2.-- per l jaar. Auurdeman zal worden gewaarschuwd om een en ander als nog in orde te maken. CP grond van het raadsbesluit van 28 Juni 1935» de afd. no.40y0, wordt een parkeerverbod uitgevaardigd voor het §e&eelte van de Loesterbstraat gelegen tusschen den ^ideweg en het punt gelegen op ongeveer 2^0 M voorbij ae bocht in de richting Joestduinen. v cJy- V H«U. V cv: V hut

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 474