Volg- i num- I Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 945 946 947 Uir.Gem.werken 948 949 950 Bed. He id eraaa tschap- pi j Ver.tob bestrijdinjg der t.b.c. afd. Soest JJ.IIeurs Voorzitter GirGem.werken 951 üaat schappel ij k Huljoetoon Soest verzoekt een voorschot te mogen ontvan gen groot f1000.-- voor werken, welke voor rekening der gemeente worden uit gevoerd. zendt antwoord op het schrijven van B, en dd.lü Juli '37 inzake verpleging van Klaas Koozendaal. zendt een rapport inzake bebouwing van perceel sectie G no.2197 ged. en 1996 iged., gelegen a/d Braamweg, met een en- jkel woonhuis, door C.Hofman. verzoekt enkele dagen uitstel bij de te- antwoording van het schrijven van B.en V. dd.9 Juli, aangezien hij in overleg lis getreden met het hoofdbestuur van het lat.Verbond van Gem.ambtenaren, dat hem iomtrent deze aangelegenheid van advies 2; idienen. 3telt voor den raad opnieuw ter vaststel ling aan te bieden het ontwerp van een Icapitulanten verordening voor de gemeen-]} >te Soest. bericht omtrent het voorstel van den In-fl specteur van Politie inzake wijziging val het parkeerverbod aan de Banningstraat. doet eenige me lede dingen naar aanlei ding van het rapport dd.2 Juni 1937 het verificatiebureau inzake de controle; zijner jaarrekening over 1938»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 475