*Js. /ft*: vtfj V ff o-Zs-j, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tien voorschot groot f.lOOO.— wordt beschikbaar gesteld. V In verband met de omstandigheid dat uit een overgelegd 1/ schrijven van ir.^onker blijkt, dat patiënte niet lij- y kende is aan t.b.c. wordt op het verzoek afwijzend be schikt. Aan -dr.donker zal worden medegedeeld, dat hij ter verkrijging van een eventueele bijdrage in de kos ten van verpleging van zijn patiente in een gezondheids- en vacantiekolonieeen daartoe strekkend verzoek moet doen via de ver.tot uitzending en verpleging van kinde ren in gezondheids- en vacantielcolonieswelke werkzaam is te Soesterberg. Aangezien de weg niet als openbaren weg kan worden be- Ischouwd, betreft het hier een civielrechtelijke aange legenheid [Aan den heer Aieurs wordt tot 1 Augustus a.s. uitstel verleend. j-^-an den ten verordeni Raad zal opnieuw het ontwerp van een capitulan- Uoc/f rdening ter vaststelling worden aangeboden. grond van het raadsbesluit van 28 J'uni 1935» afd. 110,4070, wordt een parkeerverbod uitgevaardigd voor het gedeelte van de banning straat vanaf den ingang van de buitenplaats "de Paltz" tot aan het z.g.Hoogt. het college kan zich hiermede vereenigen. /Vv' i OA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 476