V hfih ■Het college kan geen vrijheid vinden den tfaad een daartoe Intrekkend voorstel te doen. besloten wordt aan de ued.otaten de verlangde inlich tingen te geven en daarbij in het bijzonder naar voren Jte brengen, dat de gemeenteraad, in afwijking van het >^2, [daartoe strekkend voorstel van h.en «V. heeft besloten pij openbare wericen in engeren zin (bouw- en woningtoe zicht) in plaats van een technisch ambtenaar 3e klasse |in vasten dienst een tijdelijk ambtenaar te werk te stel len en dat de functie van klerk-teekenaar nog niet is [vervuld kunnen worden zoolang de begrootingswi jzigirig [niet door 8.3. is goedgekeurd. Voor de noodzakelijke werkzaamheden was het noodig een tijdelijk teekenaar laan te nemen. lonform het advies van den dir.v»gem.werken zal dogenes pan een en ander mededeeling worden gedaan. ian hollesteile zal worden medegedeeld dat terzake verbe- leringen dienen te worden aangebracht. k' kw [ft intrekking wordt overgegaan. Jj-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 478