Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhou 9 57 Ged.Utaten van Utrecht 958 Gemeentesecretaris! 959 Gir.Gem. merken zenden een afschrift van een raadsbeeluü der gemeente Utrecht met "betrekking tot de salarieering van het personeel van den 'arenkaaringsdienst Utrecht, met ver'. ;zoek eventueele bezvsaren vóór '$1 Juli aj ibij hen in te dienen. ideelt mede, dat het hem op grond van billijkheidsoverwegingen gevsenscht voor- Ikomt aan ambtenaren, die zonder eenige vergoeding zitting hebben gehad in een [stembureau op 26 hei j.1. ter verkiezing! |van leden voor de 2e hamer, te vergoede?; de eventueel gebruikte consumptie. biedt ter behandeling aan een verzoek omj bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 479