Volg num mer Afzender of voorsteller l Datum Korte Bestuur van te V itrijding ?r t.b. te doest. -> r Jlivi- s a r s V6Glx irecteur Gemeen tewerk Gecle 'Uteerde _ta- t en irecteur Gene en vraagt een bijdrage :i.n de v Me jffjioersma. over het t Vdvak 7a 1 ari 19/7 t/m gü Juni 19/7 1o1 d tot een toteel bedrag van ƒ.208, Bijdrage provvereeniging afd.ccest ƒ.0,10 d. ChrGer.ef ./erk te. ^eist .10,= per m. 1 J{ 9C. VerpleegprijS /.2,= ;.d. I Gevraagde bijdrage 1o1 x •2,= d. lt EOi.s niet ongenegen te zijn declaratie te verminderen, doch c waarde dat .e andere uitgaven - te. te van den post rechtskundige advi 0ebracht - eveneens en in evenre /orden verminderd. verzoekt machtiging tot li voeren van le erkzaamh-iGen gei de volgnummers i-65 sub b. en c. der begroeting 19g7« doen ten verzoeke van -.en Minister van1 Binnenlandsche /aken een ansci r „vi.. van ezei ./iniater toekomen betr-.nl /Ouders van akte la er onderwas. i n h o u t G v 'i 3 i. li 311 j '200. 031

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 487