r Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer Gemeente secretaris! Voorzitter 98O Jir.Gem. werken C.u.J.Tan Keijst wachtgelder,Soe st u.h.--issink, wacht gelder if.Bee-u.ian namens dé Ver.Scholen m/d Bij oei, Soest •F.H.ITi j eKon.weg 245 >A' dam 4 Korte inhoud Alvorens deze eerste officiëele verbal jring van het college na zijn plechtige installatie als Burgemeester op 3 nug, j.1. aan te vangen richt de Voorzitter jzich, met aanhaling van hetgeen door jreeds hij zijn installatie in de raaas 'vergadering is gezegd, tot de heeren jhouders. i.Qgmaals hoopt de voorzitter idoor aangename samenwerking zeer veel net belang van de gemeente te bereiken Be heeren wethouders zeggen daartoe volledige medewerking toe. Be wethoude; merken voorts nog op, dat zij, met bet van ieders inzicht, steeds eendrachtig |zijn werkzaam geweest en zulks in de t komst steeds hopen blijven te doen. deelt mede dat de Jloralia Vereeniging hem bij monde van den heer 11. C. van der plas verzocht heeft bij het College e-yj jals vorige jaren een poging te willen doen voor het verkrijgen van een spaar^ [haakboekje met inlage van f.10.-- ten je inde dit boekje als een prijs aan de eind eren beschikbaar te kunnen stellen] deelt mede over de maand <Juli 1937 inkomsten te hebben genoten. j»an den B ■orediet a ■terzijde liegt een 13-tal declaraties over tot eg (totaalbedrag van f.52.92, wegens door i jhem ten behoeve der gemeente bij voor- ischot gedane betalingen. neea jdeelt mede over de maand Juli 1937 ve8: inkomsten te hebben genoten. verzoekt toestemming tot het houden de: jaarlijksche Unie collecte in de week tvan 20 t/m 25 September 1937» beklaagt zich over de huisnu-imering aan [het Kerkpad Be dir.v.gem.werken [deelt bij schrijven van 2 Aug. '37' ,n0cl I6/7 mede, dat in een en ander inmiddei jis voorzien. |oe declar |zal mitid eur zal op "met B teld te ■cassokost -ennisgen ie maand I .fdeia. Je gevraa ^vereenkc «an adres jiï-middels

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 491