t X, J t,} Aldeeiing en No. Aanmerkingen ian den -^aad zal «orden voorgesteld het "benoodigde Jcrediet ad f.10.beschikbaar te stellen, voor het lerzijde omschreven doel. Je declaraties «orden goedgekeurd. Tot terugbetaling |zal mitsdien kunnen «orden overgegaan, -^an den direc teur zal echter «orden medegedeeld dat het abonnement |op "het houtbedrijf" op naam van de gemeente dient ge steld te «orden, zulks ter voorkoming van zegel- en in-j Icassokosten in de toekomst. 1937 geeiB:.enni sgenomen. i'ot uitbetaling van het «acntgeld over Ie maand luli 1937 opdracht torden verstrekt, 1937 teelBiiei:i. ouden aeïBJe gevraagde toestemming vsordt verleend, de «eek |'"Tereenkomstig het advies van den dir.v.gem.terken zal/ -an adressant «orden medegedeeld lat xn een en ander i vyyo inmiddels is voorzien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 492