Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhou 985 p86 987 988 989 Bestuur van A.D.Öj. j?.v.Bsch en J. lieer ding, Becke- ringhstr.24,Boestj Haats chappelijk Hulpbetoon, Soest Bestuur der Lariar school Bir.ge. ..verken vraagt om met ingang van 1 Juli j .1. A^ressan gymnastieklokaal in de -Cerkebuurt op "Ban de u -oendag van 4 tot uur n.m. in piaatsHeen vri van 2 tot uur in huur te mogen oz:t-Merminde vangen en het bedrag der vergoeding feHoorts z verlagen tot f.O.50 per keer. vm- de b Jorden g ifegeling f inancie ana s t i Bene ente verzoeken een schuur, staande achter J dubbele woonhuis op perceel sectie H 5601 ;ed.gelegen aan den Pelikaamsegl op een afstand van 3 meter uit den aciil tergevel te mogen laten staan. Be dir.f v.gem.verken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.24 Juli '37» no.2/4I verzoekt mededeeling of het college zi| vereenigen kan met de regeling dat vaal de benoeming van Bej.Blok met ingang van 1 Juli 1937 heeft plaats gevonden,! de eerste IC na dezen datum te verriclj ten verlossingen gratis door ej .Jloic dienen plaats te hebben, terwijl voor de volgende verlossingen een bedrag val f10per verlossing zal worden ver-I goed. Voorts meent zij, dat thans allel verlossingen die op consent van m.H. g| sollieden niet meer door hej.Jestra, uitsluitend door Hej.Blok moeten worde verricht. verzoekt een bedrag van f.20603.19 be-| schikbaar te stellen voor de uitbrei- der Har ia school met 2 lokalen, inrich-1 ting van een gedeelte der aan te bouvie| gangruimte tot kamer van het hoofd en aanbouw aan het gymnastieklokaal. bericht omtrent het voorstel van den specteur van politie inzake aanwijzing van een parkeerterrein tegenover de va Beuningenlaan. fcp het v heb colli f esloten |te stelle nadat de zal zijn ^sloten liaan (nas |de doeste kratis ps aragen de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 493