Afdeel Aanmerkinge en No van ressant aal worden medegedeeld de uren geen bezwaar bestaat wijziging het college te draden. meen vrijheid kan vinden het bedrag der vergoeding te verminder en» Voorts zal worden medegedeeld dat oij de behandeling Jaa de begrooting 1938 aan den Baad een voorstel zal gorden gedaan tot het terzake treffen van een andere regeling, aangezien in de praktijk is gebleken, dat de financieeie consequenties welke aan den verhuur van gymnastieklokalen in het algemeen is verbonden voor de gemeente thans niet is J het verzoek wordt afwijzend beschikt. iet college kan zich met dit voorstel vereenigen. 'esioten wordt een bedrag van f.20603.19 beschikbaar :te stellen in termijnen, naar gelang de bouw vordert eh nadat de waarborgsom groot f.3°90.4ti in de gemeentekas tal zijn gestort. ^sloten wordt het terrein tegenover de van Beuningen- Jlaan (naast het woonhuis van uoeahart) en gelegen aan de Soesterbergscbestraat te bestemmen als terrein voor gratis parkeeren. -^an den dir.v.gera.wensen wordt opge dragen de betreffende borden aldaar te plaatsen. /'oM-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 494