I I Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 99O 991 992 Burg.en <eth. van Amersfoort H.K.Ver.tot bestr, der t .b»c "Herwon nen Levenskracht" ■Molenstr.4,2 Voorzitter 993 Dirden. werken 994 Bir.Gen. \n er He n Korte inhoud verzoeken naar aanleiding van een op-1 Aan den nerking van ged.Staten in het gemeen- Hedaan. schappelijk Besluit dd. 18 Juni 1937/21 Haart 1937 Yan C.en -daad van Amersfoort! en deze gemeente betreffende toelating van kinderen uit ^oest op de openbare scholen te Amersfoort een wijziging do., den Baad te doen aannemen (vaststelling teldataJ verzoekt toestemming tot het houden vaol^6 &'evra een collecte (speldjes) op 28, 29 -au- gustus 1937? (rssp.des namiddags endes) voor middags) deelt mede, dat de heer H.van klooster dit jaar moet aftreden als lid van den I Baad van Commissarissen der H.V.centrail Slachtplaats voor de gemeente Coest en dat volgens het bepaalde in art.4 der tusschen de gemeente en de .V.Centralel Slachtplaats gesloten overeenkomst de benoeming van een Commissaris zal moetej geschieden door genoemde H.V. uit een voordracht van drie personen, opgemaakt| door den gemeenteraad. de erfpacht van G.H.van Her waarden van de perceelen L no.773 en 774 niet meer te verlengen. Besloter. rooordra ier Cent *an te b H.var. J.H.E J.V.Q biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noo-| ditje teekeningen en adviezen. let aavi iingspla ieel dat rebben e I ontrent sare op |van het [Heeft pl lüelet ot: hug.1937 |te willi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 495