t/. A/V/ /'«A A9*/ van •773 Her en BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen n een op. t gemeen- ani 1937/2 Amersfoort toelating openbare jziging dot iststelliü. houden var.1 3 29 AU- ige en des I 1 Klooster ■d van den 'Jcentrall Soest en xt.4 der VGentraid .komst de zal moetel uit een opgemaakt! kan den Kaad zal een daartoe strekkend voorstel worden gedaan. |>e gevraagde toestemming wordt verleend. iesloten wordt den -daad voor te stellen de navolgende vooordracht op te maken, teneinde deze aan het bestuur Ier Centrale Slachtplaats voor het doen eener keuze an te biedenï 1. H.van Klooster. 2. J.H.Hom. J.v.d►Ven. verzoek ran de noo-l ■et advies van de Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan zal v;orden ingewonnen Het college is van oor-| deel dat verlenging van erfpachtsrecht niet moet plaats! hebben en dat een regeling dient te worden getroffen omtrent het aanwezige opstal, ^an den dir.v.gexn.werken «are op te dragen een plan te ontwerpen tot verkaveling! van het betreffende terrein, zulks in den geest als dit: heeft plaats gehad voor de terreinen op het "hart". üelet op het advies van houw- en «Woningtoezicht dd.5 -^.1937 no.94 wordt besloten de aanvrage no.l/1396 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 496