- Volg- num- Afzender of voorstefler Datum mer Korte inhoud 68 90 91 95 94 95 Directeur Gemeen t werker. Inspecteur van Po litie te Soest Directeur Gemeen tewerken Vrijwillige Brand weren van Soest i 'en Soesterberg. Directeur van Ge-; meentewerken 0.Ilaver. Namens de Eerste Soester! Electrische druk-! kerij K.C.Beulen, kclo- nieweg 1B. Leger des Heils Amsterdam. zendt rapport omtrent een plaats gehad nebbend onderhoud met den Eerst Aanwe- k [zend Ingenieur van de Genie te Amers foort en den Opzichter van Eortificatiei te Soesterberg inzake oprichting van e^l gebouw voor den vliegmedisclien dienst. ■zendt rapport van den agent van politic-, A.de Raadt te Soesterberg, waarin gead viseerd wordt de lampen, dienende ter verlichting van het cp den hoek Eadema- jkerstraat-Verlengde Schoolweg aangebracj te bord met opschrift "Politie-Brand wee! [aan te sluiten op de nacii.tverlich.ting. zendt na gehouden besprekingen in de vergadering der Commissie Openbare v/er- jken een nieuw plan met kostenberekening inzake bouw van een brandweergarage te [Soesterberg zenden inventaris der aanwezige ren jgeeft antwoord cp het schrijven van het College dd. 11 Januari 195'/, 4e afd.no. 11421. Gevraagd wordt te willen beslis sen tot hoe lang de rentevergoeding be doeld in art.4, vierae lid der wegen fondsverordening moet worden betaald voer de in 195b aangelegde wegen. heeft mondeling verzocht nu reeds be- Itaalbaar te stellen de vergoeding van 17,50 per jaar voor de opname van de j] gemeentelijke publicaties in de SoesterJ ^verzoekt zoo noodig vergunning om bh enr keie ingezetenen een collecte te mogen nouden voor ue vereeniging Polen voer iChristus [verzoekt een openbare inzameling te mo- gen houden in het tijdvak Pebr.-Maart ias st;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 49