1177- Stus a.s. padvinders' aken. itelde eist ;ing van oi is t en t s w zi ch ben nt s onderzo s zijn aan. belasting BESLISSING Afdeeli ,'n^ j Aanmerkingen en No. L heer van der Plas, voorzitter van Soest-Zuid, die aJu inmiddels in de vergadering is gekomen, deelt de plan- L aen mede welke voor dezen dag bestaan. De Burgemeester 17 kan zich hiermede volLedig vereenigen. De heer van der Plas deelt voorts nog mede dat van een en ander publi catie in de plaatselijke bladen zal plaats hebben. mt thans e werkzaam- ai De i jdelijk voor de nde percee specteur d advies u hebben ge- et Nijver ste Haar 3ouw der Het college besluit de gestelde eischen terug te nemen op grond van de consequenties welke uit een en ander zouden kunnen voortvloeien. /U>. A- werkzaamheden worden als volgt verdeeld: Burgemeester: Algemeene Zaken, Armenzorg, Personeels- V zaken, Steunverleening, Werkverschaffing, Werkloos heidsverzekering, Volkshuisvesting, Onderwijs. lethouder H.J.Gasille: Financiën, Belastingen, wegen fonds, keuringsdienst, Natuurbad, Grondbedrijf en Uit breidingsplan. lethouder D.A.de Brui.jn: Openbare Werken en gebouwen, Bouwtoezicht en Gasbedrijf. In verband hiermede wordt tot Voorzitter der financiëe- le en Belasting Commissie aangewezen: Wethouder/ H.J. Gasille inplaats van den Burgemeester en tot Voorzit ter der Commissie Werkverschaffing de Burgemeester in plaats van wethouder Gasille. Conform de ingewonnen adviezen wordt op het verzoek zend beschikt. jafwij: IA V H bb an het verslag van dit onderhoud wordt kennis genomen. Ihans zal de beslissing van den minister worden afge- acht tenaanzien van het op den desbetreffenden post eraamde verhoogde bedrag voor onderhoud van het ge- 'ouw. Aan het bestuur van de .angend aal school zal o.a. orden medegedeeld dat bij den Minister aangedrongen s om toe te staan dat het gebouw wordt opgeschilderd. IA I «vnnrl wom r\ c* Or'ina onnorrtli öa urnl Iro »i n oon o viri a v A.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 500