Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1002 1005 1004 1005 1006 1007 1008 1009 Datum Centr.Bureau voor Verificatie enz. te *s-Gravenhage HCValkenetKerk straat 14, Soest Afd.Belastirgen ter Secretarie Ged.Staten van Utrecht Dir.Gem.werken Centr.Bureau voor Verificatie enz. te s-Gravenhage Oranje Vereeniging "Wilhelmina" Soesterberg Leger des Heils Korte mhou zendt rapport in over de jaarrekening lU'ennisg 1936 der woningstichting "Patrimoniua'F verzoekt in principe toestemming vooï den bouw van een steenen schuur op per| ceel sectie H no.3191, gelegen aan de Kerkstraat. De dir«v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 5 Augustu 1937, no.35/21. verzoekt bijgaand 1e suppl.kohier straatbelasting te willen opmaken tot j een totaal bedrag van 2008.76. De jgem.ontvanger adviseert den Raad voor te stellen, den invorderingstermijn te| Jbepalen op 31 December 1937» i zenden goedgekeurd raadsbesluit toe betrekking tot de herbelegging van een| I aflosbaar gestelde 4 obligatie der prov.Gelderland. Zij geven hierbij in overweging te bevorderen dat de aankooj kosten, voorzoo ver die 100 te boven gaan voortaan ten laste van den gewonei dienst worden gebracht door een bijdraj ge van den gewonen dienst aan den kapi| taaldienst. bericht, dat door W.van Breukelen voldaan is aan de aanschrijving van 7 Juli 1937, 1e afa.no.4730, om bij de perceelen Pelikaanweg 1 en 3 een achtei erfafscheiding te plaatsen. zendt rapport in naar aanleiding van 3(1 jaarstukken 1936 van de woningstichting "Ons Belang" te Amersfoort. verzoekt toestemming tot het houden va» jjq een collecte met inteekenlijsten langs[ de huizen in de week van 9-14 Aug. verzoekt toestemming tot het houden g ])e harer jaarlijksche collecte in Sept- Octa.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 505