tydjlbi jiK^ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen it rimoniuo'r rennrs genomen iming voor iegen dezen bouw binnen de op de teekening aangegeven P2 eJji. luuï op pei«| jooiüjn en op een afstand van 4 meter achter de wo- r,en aan deling bestaat in principe geen bezwaar. :ken brengtP i 5 AugustJ [Het betreffende kohier zal den Raad ter vaststelling worden aangeboden. De termijn van invordering wordt bepaald op December 19^7. V flf/l Pki. ïh Met de gemaakte bemerking zal rekening worden gehouden. faecsu kelen nie Wethouder Gasille deelt mede dat deze aangelegenheid L9 cJU. ing van 1| d0or hem met van Breukelen is besproken en dat van 4X0. m bij ae Breukelen heeft medegedeeld een achtererfafscheiding I een achte» 0 te zullen plaatsen. Kennisgenomen. gevraagde toestemming wordt verleend De gevraagde toestemming wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 506