ff. der ge" I A) M Xu 1/ JU. V fk. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen :voorzie- den bewoner van perceel Hartweg 18 zal worden (eigenaa«0edegedeeld dat uit een scheikundig onderzoek is ge- rordt over^^eken dat het water bruikbaar is, zoodat er geen .ijkt dat Baanleiding bestaat te dezer zake van gemeentewege maatregelen te treffen. :rpleging' it tijdvakl ;en bedragi 2»S0 p.d.) ivak van van j)e gevraagde bijdragen worden verleend lovember ■Kennisgenomen. Te gelegener tijd zal tot herbelegging üx Ier gemeentlvan het vrijgekomen geld worden overgegaan 1000.= 1 leening inJef.n af~(üs beschikking op het aan den Baad dd.22 Juli 19^7 Ox gerichte adres van Mevrouw v.d.Maas, betreffende deze r.d.Maas- 1, mede da >jk is vooi il geleder roornoemd. aangelegenheid, zal worden geadviseerd op het verzoek lafwijzend te beschikken, aangezien uit het rapport van Gemeentewerken blijkt dat voldoende voorzorgsmaatre gelen tegen ongevallen waren genomen en ook op grond daarvan de N.V.Fatum de betreffende schade niet zal vergoeden. )}6 in, I Kennis genomen. Gehandeld zal worden overeenkomstig de Ljzigde Ibetreffende bepalingen van de gemeentewet. ^7^ 54, zooals tn zijn )le gehou- openbare leming en over bet Kennisgenomen. Idem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 508