Volg num mer 1017 1018 1019 Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud Min.v.Soc.Zaken s-Gravenhage J.C.v.Agterveld, Bemstraat 8,Soest deelt mede, dat de toestemming voor d«l[Van di1 particuliere ontginning bij Jhr.Bosch|den gec van Drakenstein wordt ingetrokken. beklaagt zich over de watervoorziening! Aan dei van zijn perceel. De dir.v.gem.werken I worden brengt rapport uit bij schrijven van directt 4 Aug.19^7, no.2^/11 Dir.Gem.werken 1020 iDir .Gem.werken deelt mede dat J.v.d.Broek, Smitsweglj te Soest vergunning verzoekt tot het vergroot en van een garage onder perceeJ Sparrenlaan 8, waarvoor hem bouwvergun] ning is verleend bij besluit van 26 Febr.1936, no. 1/1192. Inverband daar mede is het noodig hem ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.14, lid III, 2e alinea der bouwverordening,] Geadviseerd wordt deze ontheffing te verleenen. deelt mede geen bezwaar te hebben, dat de radio-centrale in de gelegenheid wordt gesteld over te gaan tot het leg-l gen van een kabe}. naar Soesterberg onda| de door hem voorgestelde voorwaarden. i De gevi Aan de ging ti radiod: den di: rappor' de dat meente 10.=

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 509