V' /fl*. 7/ BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerkingen tennisgenomenne bouwaanvrage wordt tegemoet gaaien. Besloten wordt de P.U.n.M. oparacnt te geven bedoelde lam.en te doen aansluiten op de nachtverlichting. Besloten wordt uen raad voor te stellen te besluiten /c tot den bouw van een brandweergarage op liet terrein der gemeente gelegen aan de luitenant üoppenlaan, volj- gens het nieuwe plan, en daarvoor een orediet toe te staan van rond f.25CO,=. Be inventarissen zullen door den Wetnouuer van Openbaie f0** berken met elh der beide brandweer-commandanten woruen^^^ gecontroleerd Besloten wordt rente te vergoeden tot den dag, waarop fa- tot verharding of aanleg is overgegaan. lot bedoelde vooruitbetaling wordt besloten. Deze be-1 tyf whr jslissing geldt eveneens voor de uitgevers der andere i j/' - laatselijke bladen. gunning voor net houden van oedoelae collecte noodig heefc, aangezien deze collecte niet is te beschouwen als een openbare geldinzameling. 'lot inwilliging van het verzoen; wordt besloten. OO rt'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 50