BESLISSING Afdeeiing Aanmerkingen ing voor del;Van dit schrijven zal aan den Raad mededeeling wor- Jhx.BoschI den gedaan, rokken. foorzieniufi :Aan den eigenaar van het pand zal een aanschrijving jein.werken II worden gezonden, overeenkomstig het advies van den Ljven van directeur van gemeentewerken. Smitsweg tot het ider perceell bouwvergun] van 26 >and daar- sffing te .n art.14, 'erordeningl tffing te jDe gevraagde ontheffing wordt verleend. V eJX- V l> Jj V ka. .ebben, dat genheid ot het leg-l erberg onde| rwaarden. Aan de Radio-Centrale Soestdijk wordt tot wederopzeg- ging toestemming verleend tot het leggen van een radiodistributie kabel naar Soesterberg, onder de doof den dir.v.gem.werken geadviseerde voorwaarden bij rapport dd.5 Aug.*^7, no.1210, alsmede onder voorwaar de dat ter verzekering van het eigendomsrecht der ge meente een recognitie jaarlijks wordt voldaan van 10.=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 510