I r Volg num mer 1021 1022 1025 1024 Afzender of voorsteller Korte inhoud Hoofd afd.Soc. Zaken ter Secre tarie Commandant Vrijw, Brandweer, Soest Bestuur der Maria- school P.J.Kuiper,Vrede- hofstr19,Soest 1025 H.A.Voschauf.mon teur bij gem.wer- !ken biedt ter vaststelling aan een prae- Set over advies met betrekking tot het opnieuw I den Raad vaststellen van het reglement voor F maatschappelijk hulpbetoon met ontwerp] reglement zendt een lijst van buiten dienst ge stelde brandweergoederen, in gebruik geweest bij de Vereeniging "Vrijwillig Brandweer van Soest", en thans besteajl om in het openbaar te worden verkocht, verzoekt een bedrag van 1275»= te verstrekken, teneinde in staat te zi.jnl eenige betalingen te doen verband hou-| dende met den aanbouw aan de Maria- schcol verzoekt ontheffing van het bepaalde iij artikel 14, lid III, 2e alinea der bouwverordening t/b van den bouw van eei garage groot 4.22 x 6.58 M uit de zijerfafscheiding van perceel sectie I no.3509* De dir.v.gem.werken brengt gunstig advies uit bij rapport dd.5 Augustus 1937, no.3/7. deelt mede niet gevraagd te hebben om het door hem tot 15 Aug. a.s. verleendl ziekteverlof zoodat hij op Zaterdagnoij gen 7 Aug. zich naar de garage voor hej verrichten van zijn werk zal begeven. De secre plaats b daarvan Het bedi schoolbe De gevr£ De Voor: Vos te neerd. 1026 Gemeentesecretaris deelt mede, dat de N.V."De Nieuwe Soester* alhier hem heeft bericht, abuj sievelijk een dubbel kwantum brief- en minutepapier heeft besteld, waardoor zij ernstig gedupeerd is. De N.V. is bereid een bedrag ad 24.= voor haar rekening te nemen, waardoor de nota inplaats van 214.= is te stellen op 190.= te betalen in twee dienstjaren- De secretaris adviseert mede met het oog op de te verwachten verhooging der papierprijzen het geheele kwantum af te nemen. Conform de leve aan de van 1 (de eer 1938) i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 513