YtUl ix ii<jf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i prae- opnieuw voor ontwerp. Het overgelegde prae-advies wordt vastgesteld en zal den Baad worden aangeboden. .xoa. mst ge- gebruik ri jwillijJ bestemd rerkocht, i te te zijn >and hou-| Ia r ia- De secretaris deelt mede dat openbare verkooping zal plaats hebben op Woensdag 11 Augustus a.s. De uitslag daarvan wordt tegemoet gezien. Het bedrag ad 1275.= wordt ter beschikking van het schoolbestuur gesteld. IfiJlL V kr 'paalde ii t der uw van I uit de sectie H rengt dd.5 bben om verleend erdagnor voor he egeven. uwe cht, abu- lief- en ardoor .V. is or haar nota Hen op nst jaren et het ging der tum af De gevraagde ontheffing wordt verleend. X De Voorzitter deelt mede deze aangelegenheid met H«A» cyW- Vos te hebben besproken. Het schrijven wordt gedepo neerd. //Id.Jo't Conform het advies van den secretaris wordt besloten de leverantie van brief- en minutepapier op te dragen aan de N.V.*De Nieuwe booster* voor een totaal bedrag van 190.= en zulks te voldoen in twee termijnen (de eerste helft in 1957, de tweede helft op 2 Januari 1958) ÏOI X' _^d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 514