Volg- num- mer Korte inhoud 1027 Hoofd afd.Soc.Za~! ken ter Secretarie 1028 Ged.Staten 1029 kfd.financiën ter secretarie 1030 10J1 D.Lub Ver .v .Ned .Gemeentaa te s-Gravenhage 1 deelt mede, dat op Vrijdag 6 Aug.1936 de tewerkgeste ld en bij het werkverschaf-l fingsobject Boschplan van half 4 tot half 6 des namiddags hebben medegehol- pen aan de blussching van een bosch- brand en verzoekt de belooning van deze werkzaamheden te willen regelen. verzoeken nog omstandig de redenen te vernemen, welke den gemeenteraad en B.en W. ertoe geleid hebben om tot den aankoop van een aan de Luitenant Koppen-| laan staande garage over te gaan, mede in verband met de omstandigheid, dat nog verschillende voorziei ingen zullen moeten worden getroffen voordat de ga rage als brandweergarage, naar het oor-| deel van den Utrechtschen provincialen brandweerbond, bruikbaar zal zijn. vraagt ten behoeve van een wijziging der verordening op de heffing van be smettelijke ziektengelden welk tarief B.en W. den raad ter vaststelling wil len voordragen: a_. de tarieven door den minister aange-| geven - zie brief ged.staten dd.8 September 1936 _b. de tarieven zooveel mogelijk overeenj komende met die genoemd in de tegen-, woordige verordening. deelt mede dat de bestelling dd.12 Juni 1937 was gebaseerd op de prijscourant der N.Samsom N.V. van Maart 1937 zijnde 26.75 - 10 °/o, zoodat de prijzen sinds dien verhoogd moeten zijn. deelt mede dat binnen afzienbaren tijd zal wordeh overgegaan tot de oprichting] van een vereeniging tot het onderling dragen van het risico, verbonden aan het geldelijk beheer van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 515