Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m Korte inhou mer 1032 1033 Bestuur A.D.0. afd.financiën ter secretarie 1034 1035 Maatschappelijk Hulpbetoon DirGem.werken IO36 J.Stroband, e.a. leden van den Raad deelt mede, dat de huur voor het gymn* stieklokaal boven de draagkracht der vereeniging gaat; voor het gebruik van de toestellen ten bate van de onderwijl geen vergoeding wordt toegekend en het meerdere gebruik der toestellen voor dat onderwijs aan de vereeniging een hooger bedrag aan reparatiekosten heeft bezorgd In verband daarmede wordt verzocht of vergoeding toe te kennen voor het ge bruik der toestellen of de huur van het gymnastieklokaal te verlagen. deelt mede dat in de raadsvergadering van 16 December 1936 eeïl voorstel is aangenomen, waarbij B.en W. in overwe ging wordt gegeven de mogelijkheid te onderzoeken van de voorbereiding tot het ontwerpen van een rioleeringsplan met teekeningen en begrootingen, welke zoodanig worden ingericht en verzorgd, dat een toelage uit het werkfonds kan worden verkregen. zendt overzicht van instelling over het de uitgaven zijner 1e halfjaar 193?* zendt 9en teekening, waarop de kampweg is aangegeven, zooals die volgens het uitbreidingsplan verbeterd moet wor den. Ssn begrooting van kosten zal worden gezonden, zoodra de resultaten van de onderhandelingen over grondaf- stand met belanghebbenden bekend zijn»! Ten vervolge op het schrijven dd.12 Juni 1937worden bij schrijven dd.26 Juli 1937, no.D/14/1214, de kosten van het in orde maken van den kampweg ge raamd doen den Raad een voorstel inzake ver betering van den kampweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 517