BESLISSING Afdeel en 'n^ j Aanmerkingen No. Aan het hoofd der school zal worden gevraagd of de toestellen bij het onderwijs in de gymnastiek door de verschillende klassen worden gebruikt. Deze aangelegenheid wordt voorloopig gedeponeerd, Kennisgenomen. Aan den minister van defensie zal worden medegedeeld, |A dat de kosten van een verbetering van den Kampweg y. globaal neerkomen op een bedrag van 11000.= en dat tot uitvoering der werken zal kunnen worden overge gaan indien een ruime bijdrage daarin wordt verleend. Voorts zal worden medegedeeld dat op verbetering reeds werd aangedrongen door den Commandant van de Lucht- vaartafdeeling. Aan den Raad zal worden medegedeeld dat deze aangele genheid reeds bij het college in behandeling was ten tijde van indiening van dit voorstel en dat aan den ■sinister van defensie is verzocht een bijdrage te ver-j loenen in de kosten ad 11000.= welke verbonden zijn aan de verbetering van den weg. Voorgesteld zal worden 8en beslissing omtrent verbetering van den weg te ne- ■Ben zoodra van den minister antwoord is ontvangen en definitieve verbeteringsplannen vast staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 518