Volg num mer Afzender of voorsteller Datum K o r t e i n h o u 96 97 98 99 100 Directeur van Ge meentewerken Bestuur ESVAC Afdeeling finan ciën Afdeeling finan ciën. Directeur van Ge meen tewerken bericht omtrentnet verzoek van het B.K. Armbestuur van de Parochie van de On bevlekte Ontvangenis der H.Maagd Maria om uitkoop van de erfpacht van liet aan den korte Hartweg gelegen perceel H.no. 4415. In de op 20 December 1956 gehou den vergadering der Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan is deze zaak tot nader onderzoek aangehouden. verzoekt het voetbalterrein aan de Schrikslaan wederom onder dezelfde vooi- waarden te mogen inhuren, doch thans voor den tijd van 2 jaren. deelt mede dat op ue leeningsaanvraag van ƒ.49.200,= diverse aanbiedingen zijn ingekomen, terwijl ook door ver schillende geldgevers wordt bericht dat zij thans neg geen aanbieding kunnen deen voor een op 1 Augustus a.s. te ver strekken ieening. deelt mede dat op 1 februari 1937 35 obligaties a ƒ.1.000,= gemeente Utrecht leening 1913 aflosbaar zijn gesteld. biedt ter ken om bouwvez de behandeling noodige teekenmgen aan eenige verzot- vergezeld van en adviezen. mof

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 51