10J9 Voorzitter 1040 1041 Afd.Utrecht der Ver»v.Ned.Gemeen ten Dir.Gem.werken 1042 Voorz.der Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan stelt, inverband met het in de vergadeJ ring van 5 Aug.j.1. genomen besluit, ij zake uitvoering "wachtgeldregeling van J.J.Meurs", voor, te bepalen dat de ij komsten terzake van de door hem ter haJ genomen werkzaamheden over een langered [tijd worden berekend dan 1 maand en de eerste verrekening te bepalen over het tijdvak van 1 Maart t/m 31 December 1937» Voorts te bepalen dat op het hem toekomend wachtgeld over dat tijdvak niet een voorloopig vastgesteld bedragl in mindering zal worden gebracht. doet eenige mededeelingen betreffende gevoerde onderhandelingen inzake de keuring van taxi's en huurauto's door de Rijksinspecteurs van het verkeer. adviseert omtrent het verzoek van G. Muijs Sinitsweg 13 om te mogen aankoope een stuk gronas aan de Beckeringhstraa geschikt voor den bouw van een woonhui met bakkerij. De oppervlakte van het I stuk bedraagt ongeveer 635 M2 en maakt deel uit van perceel H no.4822. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich vereenigen met een j verkoop tegen 2.= per M2. Geadviseer wordt den kooper de verplichting op te leggen op de grens van het te verkoope stuk een erfafscheiding te plaatsen en te onderhouden, terwijl voorts de stro gelegen tusschen het te verkoopen stuk en den weg (pad) door den kooper in go den staat zal moeten worden onderhouaea deelt mede, dat het verzoek van W.van Breukelen om uitkoop van erfpacht van de aan den Korte Hartweg gelegen per- ceelen, kad.bekend als sectie H no.441 en 4416, een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt. De Commissie advi seert de perceelen, met uitzondering van den ontworpen toegangsweg tot het sportveld, aan W.van Breukelen te koop aan te bieden voor een koopprijs van 1.50 per M2. Desgewenscht ware afstap te bedingen van het erfpachtsrecht tende op de strook bestemd voor toe gangsweg. ^sloten he, de p len voor 'ingen va ïtemd vo 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 521