Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 1045 1044 1045 1046 Voorz.der commis sie Grondbedi.en Uitbr.plan Voorzitter R.Hilhorst, Noor- derweg 20 I/Ir.J.H.van Maar- seveen, Utrecht 1047 Woningbouwver. "Goed Wonen" te Soest deelt mede, dat de aanvrage van J. Boissevain om aankoop van een terrein aan den weg, vormende het verlengde de Middenlaan en kad.bekend als sectieI D no.2170 een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt. De commissie adviseert niet te verkoo-l pen het gedeelte thans in huur bij de erven J.L.van Noord en de achterlig gende strook. Geadviseerd wordt voorts! om den prijs te bepalen als volgt: voor voorterrein groot 8800 M2 1.= per M2, af te ronden toT 9000. vooj achterterrein groot 20.000 M2 0.4Q per M2, is 8000.=. Voorts wordt in overweging gegeven om een boetebeding op te nemen om te ver-l zekeren, dat op het terrein slechts eeij enkele villa met garage en schuur zal I worden opgericht, waarbij de boete war^ te stellen op 5000.=. deelt mede, dat ter uitvoering van het Koninklijk Besluit van 25 Juni j.1. Stbl.575 tot nadere wijziging van het Reglement Autovervoer Personen, door den Raad moet worden vastgesteld een verordening, inhoudende regelen omtren1i| het beroep van den aanvrager eener ver gunning, als bedoeld in de artt.13i f5 17 en 18 van het Reglement Autovervoer Personen. j verzoekt ontheffing van de bijdrage ad 1.= per week in de verpleegkosten var zijn krankzinnige moeder. i deelt in antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.4 Aug. 1957 mede dat hij bereid is zijn declaJ ratie inzake Assink te verlagen tot 77.04 en doet een nieuwe declaratie terzake toekomen. zendt overzicht staat van den huurach terstand bij hare vereeniging per 2 Augustus 1937*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 523